Székely József Református Általános Iskola

"Bölccsé teszlek, és megtanítalak, melyik úton kell járnod. Tanácsot adok, rajtad lesz a szemem." Zsolt. 32,8.

Székely József

Elemi iskoláit előbb Mohácson, majd Csákváron végezte. Már itt feltűnt éles eszével és szorgalmával. Így volt érthető, hogy 9 éves korában, az akkor még németül egy szót sem beszélő fiút, apja német szóra az iglói gimnáziumba adta, ahol a német nyelv elsajátítása mellett már az első évben jelesen tanuló diák lett. Iglón az első öt osztályt járta, mindvégig jeles eredménnyel, apja azonban kivette innét és a debreceni református főgimnáziumba íratta be. A folytonos németül beszélés következtében ugyanis a magyar beszédben akadozni kezdett, s édesapja azt akarta, hogy tökéletes magyar beszédét ne zavarja a németes kiejtés. Három év múlva jó eredménnyel leérettségizett.

Az érettségi után sem mondott le régi tervéről. A kálvinista papi ház hatását az erős debreceni kálvinizmus csak fokozta. Habozás nélkül határozta el, hogy a szívére hallgat, s Isten szolgája, református Anyaszentegyházának harcosa lesz.

1892-ben beiratkozott a budapesti református theológiai akadémia növendékei közé, ahol mind a 4 esztendőt komoly tanulással, önképzéssel, szent hivatására való készüléssel töltötte. 1897. október 20-án a Dunamelléki Református Egyházkerület lelkész vizsgáló bizottsága előtt jeles minősítéssel lelkipásztori oklevelet nyert.

Segédlelkész 4 gyülekezetben volt. 1899. szeptember 1-én Budapestre került, mint vallástanár. Ez időre esik életének nagy fájdalma és csalódása. 56 éves korában meghalt édesapja. A temetés után mindenki természetesnek találta, hogy a helyét kiválóan megálló apa után csak a jeles végzettségű fiú következhet. Hiszen Csákváron igen sokan ismerték, becsülték, szerették, sokszor hallották igehirdetését is. Csak hát Isten útjai nem a mi útjaink.

A választás izgalmas küzdelmeiben alulmaradt. A lelkes ifjú Thimóteusnak nem sikerült atyja örökébe lépni. Most, hogy távolból nézzük dr. Székely József életét, megértjük, hogy ezt a csalódást Isten készítette számára, amelyen át kellett esnie, mivel Istennek céljai voltak, hogy mind többre és többre ösztönözze általa. Így is lett.

Lelkében sok keserűséggel, csalódással tért vissza Budapestre, s elhatározta, hogy nem pályázik többet falusi gyülekezetbe. A fővárosban maradt, beiratkozott a Bp.-i Tudományegyetem jogi karára és 1905. október havában a jog-és államtudományok doktorává avattatott fel.

S itt alakul ki dr. Székely József sokra hivatottsága. Működött, mint vallástanár, tanult sokat és szorgalmasan, mint egyetemi hallgató. Ugyanekkor, 1901 őszén Szász Károly püspök megbízta őt a budafoki református hívek összeszedésével és a budafoki református Fiókegyház megalapításával. Szász Károly éles szeme nem csalódott, amikor Székely Józsefet ezzel a munkával megbízta. Székely József kiment lakni Budafokra. Evangelizált, szervezett, adminisztrált. Mint ő maga mondta: „ Minden voltam Budafokon, csak harangozó nem, de az is csak azért nem, mert nem volt harang.”S innen járt be heti 28-30 hittanóra megtartására Budapestre. Közben tanult állandóan, jó eredménnyel.

1904 januárjában újabb csalódás éri. Meghalt Kovács Albert akadémiai tanár és Székely József egyetemi végzettségére hivatkozva benyújtotta pályázatát Kovács Albert örökére. Az Egyházkerület elnöksége elutasította. De nem vesztette el buzgóságát. Dolgozott tovább, mint a budafoki református hívek első papja.

1906. július1-én egyhangú meghívás útján dr. Székely József budapesti vallástanító lelkészt választotta meg a szentmártonkátai gyülekezet. Az új lelkipásztor János evangéliuma 21. részének 17. versével köszöntött be. „… Jézus azt mondta neki: Legeltesd az én juhaimat!”

Dr. Székely József szolgálata alatt egyházunk megerősödése folytatódott, a gyülekezet külsőleg, belsőleg növekedett.

Pásztori tekintete tovább terjedt, mint Szentmártonkáta határa. Meglátta a nagykátai és a szórványbeli református híveket is. Ügyüket felkarolta. Ő kezdte meg a református gyermekek vallásoktatását Nagykátán és a szórványokban. Erős kézzel állította helyre a templomi rendet. Különösen nagy gondot fordított az egyház anyagi ügyeinek rendezésére. Törekvése sikerrel járt, mert az adakozás lelkét is fel tudta kelteni híveiben.

A templomot újonnan festette, a templomi padokat átmázoltatta és az orgonát is felújíttatta. A lelkészi hivatal részére páncélszekrényt vásároltatott. A lelkészlakra új ajtókat és ablakokat készíttetett.

Legfontosabb és legáldottabb alkotása, mely nevét közöttünk mindennél jobban megőrzi az új iskola felépítése volt, amely 1911-ben készült el. „Hirdesse az új iskola a szentmártonkátai református hívek buzgóságát, áldozatkészségét. Hogy a mi fiaink legyenek olyanok, mint a növekedő plánták és a mi leányaink, mint a templom köveinek hasonlatosságára szépen megfaragott kövek. „

Székely Józsefnek sokirányú és eredményes egyházi munkán kívül volt ideje és ereje arra is, hogy elhagyatott községünk életébe is bevigye az evangélium elveit. A bukás szélén álló Hitelszövetkezetet megmentette. A gazdatársadalom összefogására és önművelésére a Gazdakört alapította.

Egyházmegyénk dr. Székely József kiváló képességeit méltányolva, főjegyzőjévé választotta meg. 1912-ben azonban betegség támadta meg szervezetét. Ősszel már testvéröccse, Székely László helyettesítette. Az elhatalmasodó kór 1913. január 8-án, 38 esztendős korában elragadta az élők sorából. Temetésén Simon Ferenc jászberényi lelkész méltán emlékezett meg így róla: „ A boldogult éveire ifjú volt még, de érzése, tapasztalata, tudománya, bölcsessége, buzgósága az erős apostolra vallottak. És ő szívének egész szeretetével, lelkének minden tudásával egyházát ölelte át, ennek javát munkálta.”

A presbitérium és általa az egész elárvult s a korai halállal váradalmaiban megcsalatkozott gyülekezet sírva vehette ajkára a próféta szavait: „Jöjjetek ide és lássátok meg, kinek van olyan bánata, mint ez a mi bánatunk, elveszett a mi fejünk koronája.”

HINNI

Hinni, hinni és hinni
A terheket így vinni.
Látni a csodát fent, lent,
Hinni a hihetetlent.
Hinni, hinni és hinni,
Az életet így vinni,
S ne mi vigyük hitünket,
A hitünk vigyen minket.

„Mert amennyivel magasabb az ég a földnél, annyival magasabbak az én utaim a ti uatitoknál, és az én gondolataim a ti gondolataitoknál.

Mert ahogyan az eső és a hó lehull az égből, és nem tér oda vissza, hanem megöntözi a földet, termővé és gyümölcsözővé teszi, magot ad a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek,

ilyen lesz az én igém is, amely számból kijön: nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghezviszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem.”

Ézsiás 55,9-11

Utolsó módosítás: 2010.január 3.

©Székely József Református Iskola. Kapcsolat: webmester@szrfisk.hu